Přihláška na Českou dvouplátkovou akademii

  Kontakt na rodiče (u mladších 15ti let)

  Věk (vyžadováno)

  Obor (vyžadováno)
  HobojFagot

  Škola a ročník studia (vyžadováno)

  Přeji si zajistit ubytování:
  AnoNe

  Přeji si zajistit stravu:
  AnoNe

  Souhlasím s podmínkami České dvouplátkové akademie.

  Souhlasím s pořízením obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů uměleckých výkonů účinkujících a poskytuji ČSDN licenci ke všem způsobům užití výkonu, který v souladu s touto smlouvou provede (vytvoří), včetně jeho vysílání a jiného sdělování veřejnosti, záznamu, rozmnožování zaznamenaného výkonu, rozšiřování, pronájmu a půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti v jakékoli podobě, přičemž licence se poskytuje jako výhradní a jako územně, časově, množstevně a ani jiným způsobem neomezená. ČSDN může poskytovat podlicence, případně licenci postoupit, a není povinna licenci využít.

  ČSDN nezodpovídá za jakékoliv úrazy nebo zranění, které se účastníkům přihodí během České dvouplátkové akademie. Zletilý i nezletilý účastník plně zodpovídá za své chování a nese za něj zodpovědnost. ČSDN nezodpovídá za nástroje účastníků. Každý účastník je povinen si střežit svůj nástroj před odcizením nebo poškozením. Pořadatel není schopen obstarat bezpečné uschování nástrojů v době projektu.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.


  Podmínky České dvouplátkové akademie

  Účastníkem České dvouplátkové akademie Rataje nad Sázavou (dále jen ČDA) se rozumí jakýkoliv zletilý i nezletilý, aktivní i pasivní účastník, který má řádně vyplněnou přihlášku a zaplacený kurz. ČDA se smí zúčastnit osoba libovolné věkové kategorie; za účastníky mladší 18 let plně zodpovídá rodič nebo pověřená osoba. Pořadatel nepřejímá odpovědnost za žádného účastníka kurzu. Pořadatel nevyžaduje doprovod rodiče u účastníků mladších 15 let, avšak doprovod zodpovědné osoby doporučuje.

  Pořadatel nezodpovídá za jakékoliv úrazy nebo zranění, které se účastníkům přihodí během ČDA. Zletilý i nezletilý účastník plně zodpovídá za své chování a nese za něj odpovědnost. Každý účastník ČDA si musí v předstihu a na vlastní náklady uzavřít úrazové a zdravotní pojištění na dobu trvání ČDA.

  Pořadatel nezodpovídá za nástroje účastníků. Každý účastník je povinen si střežit svůj nástroj před odcizením nebo poškozením. Pořadatel není schopen obstarat bezpečné uschování nástrojů v době mimo výuku.

  Používání ilegálních drog během kurzů je přísně zakázáno. Požívání alkoholu je přísně zakázáno mladším 18 let a u starších účastníků je pouze na vlastní nebezpečí.

  Pořadatel se zavazuje:

  zajistit ubytování a stravu (snídaně, oběd, večeře) po dobu ČDA, nemusí však zajistit jídlo pro vegetariány či jiné osoby s vymezeným jídelníčkem,

  zajistit prostory pro výuku, cvičení a uspořádání koncertů během ČDA,

  zajistit výuku v plné kvalitě a v co nejširším rozsahu,

  dodržet předem dojednané podmínky ČDA,

  informovat účastníky kurzů o rozvrhu a průběhu kurzů.

  Účastník se zavazuje:

  dodržet předem dojednané podmínky ČDA,

  chovat se slušně a zodpovědně, chodit včas do hodin výuky,

  respektovat příkazy a pokyny organizátorů ČDA,

  k plnému poskytnutí audio, video a foto záznamů pořízených během ČDA pro jakékoli další účely ČDA bez nároku na honorář,

  účastník se vzdává nároku na honorář na koncertech uspořádaných během ČDA.

  Vedení si vymezuje právo vyloučit účastníka, který by sjednaná pravidla a podmínky nedodržoval, a to zcela bez nároku na vrácení kurzovného. O vyloučení účastníka kurzů rozhoduje Kateřina Kmínková společně s lektory ČDA.

  Záloha na ČDA není vratná.

  Odesláním přihlášky na ČDA dáváte najevo, že jste srozuměn/a a souhlasíte s podmínkami kurzů.