Stanovy ČSDN scan

L 642O2IRD3IMSPH
Fj 3842L7 lzo1-slMSPH

Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Annou Pašuthovou v právní věci navrhovatelů:  a) MgA. JANA BROŽKOVÁ, Březinova 492/13, Karlín, 186 00 Praha 8, b) MgA. ONDŘEJ ROSKOVEC, U druhé baterie 763/8, Střešovice, 162 00 Praha 6, c) MgA. TOMÁŠ FRANTIŠ, Korunovační 270/1o, Bubeneč, 170 00 Praha 7, d) MgA. VLADISLAV BOROVKA, Pplk. Sochora 738/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, e) BcA.
KATEŘINA KMÍNKOVÁ, Nad Primaskou 114o/32, Strašnice, 100 00 Praha 10, o návrhu na zápis Český spolek dvouplátkových nástrojů, náměstí Míru 14, 285 07 Rataje nad Sázavou, do spolkového rejstříku takto:
V spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 64202
se zapisuje
Spisová značka
L 64202 vedená u Městského soudu v Praze
Název
Český spolek dvouplátkových nástrojů
Sídlo
náměstí Míru 14, 285 07 Rataje nad Sázavou
Identifikační číslo
04610814
Právní forma
Spolek
Účel
Cílem spolku je rozvíjet a podporovat aktivity spojené se hrou na hoboj a fagot, případně jejich příbuzných typů nástrojů (anglický roh, kontrafagot aj.), podporovat tvůrčí činnost s cílem stimulovat úspěchy hudebních, uměleckých, kulturních a vědeckých členů spolku.
Název nejvyššího orgánu
Správní rada . představenstvo
Statutární orgán – výbor
Předseda
BcA. KATEŘINA KMÍNKOVÁ, dat. nar. xx. xx. xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx
Nad Primaskou 1140/32, Strašnice, 100 00 Praha 10
Bydliště: Lesní 337,285 22, Zruč nad Sázavou
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
Člen
MgA. .JANA BROŽKOVÁ, dat. nar. xx.xx.xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx
Březinova 492/13, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Den vzniku členství: Dnem nabytí právní moci
Hospodář
MgA. VLADISLAV BOROVKA, dat. nar. xx. xx. xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx
Pplk. Sochora 738/38, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Den vzniku č|enství: Dnem nabytí právní moci
Tajemník
MgA. ONDŘEJ ROSKOVEC, dat. nar. xx. xx. xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx
U druhé baterie 76318, Střešovice , 162 00 Praha 6
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Den vzniku č|enství: Dnem nabytí právní moci
Místopředseda
MgA. TOMÁŠ FRANTIŠ, dat. nar. xx. xx. xxxx, r.č. xxxxxx/xxxx
Korunovační 270/1o, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Den vzniku funkce: Dnem nabytí právní moci
Den vzniku č|enství: Dnem nabytí právní moci
Počet členů
5
Způsob jednání
1. Řídící orgány sdružení jsou:
a)Valná hromada ČSDN
b)Představenstvo správní rada
2.Valná hromada se svolává minimálně každé dva roky představenstvem ČSDN. Datum a místo konání valné hromady je oznámeno všem členům nejméně 14 dnů před zasedáním.
3.Správní rada sdružení může svolat zasedání Valného shromáždění,
kdykoli to považuje za nutné, jakož i na žádost jedné třetiny členů sdružení do jednoho měsíce od obdržení písemné žádosti.
4.Rozhodnutí Valného shromáždění je dáno prostou většinou hlasů za přítomnosti neomezeného počtu členů s hlasovacím právem.
5.Porady a hlasování Valného shromáždění jsou veřejné, pokud se nejedná o tajné hlasování.
6.Valná hromada by měla:
stanovit hlavní směry činnosti sdružení
přijmout usnesení cílů a směr sdružení
přijímat a odvolávat čestné členy na žádost správní rady
posuzovat odvolání proti rozhodnutí o vyloučení ze sdružení a uplatňování sankcí
přijímat usnesení o zrušení sdružení, a pro přidělování finančních prostředků, které zůstanou po likvidaci
7. Představenstvo řídí každodenní činnost sdružení. Zastupovat sdružení
může každý člen správní rady samostatně, avšak ve věcech majetkoprávních pouze předseda sdružení, který má jako jediný podpisové právo.
8.Správní rada by měla:
řídit činnosti a aktivity sdružení v souladu se stanovami a usneseními valné hromady
schvalovat roční plán činnosti a aktivit sdružení
řídit a kontrolovat finanční prostředky sdružení
svolávat valnou hromadu
připravovat návrhy nařízení stanovující pravidla a činnosti sdružení
přijímat nové členy sdružení
přijímat usnesení o nabývání a pozbývání členství
Valnému shromáždění předkládat žádosti o přiznávání a odnímání čestného členství
informovat o současných aktivitách sdružení na valné hromadě
koordinovat organizaci koncertů, festivalů, kongresů, soutěží, workshopů, kurzů, událostí a dalších činností, s odkazem na statutární úkoly
9.Představenstvo ČSDN podle potřeb a rozsahu práce se skládá z 3-5 členů, včetně předsedy (či místopředsedy). Jednotlivé funkce předsedy, místopředsedy, tajemníka, hospodáře aj. volí správní rada z řad svých členů.
Schůze správní rady se konají podle potřeby, ale minimálně jednou za rok. Zasedání svolává předseda. Tato zasedání jsou dokumentována zápisy, které zpracovává jeden z členů představenstva. Povolené je také pořádání zasedání prostřednictvím telekonference.
10.Doba funkčního období je 5 let.
11.Představenstvo může do svých řad přijmout jakéhokoliv kandidáta z řad řádných členů. Řádný člen se může stát součástí představenstva, pokud se všichni členové představenstva kladně shodnou na jeho přijetí do funkce.
12.Funkce v představenstvu končí dobrovolnou rezignací člena představenstva nebo vyloučením, pokud se všichni ostatní členové představenstva kladně shodnou na jeho vyloučení z funkce.

Den zápisu: Dnem nabytí právní moci
Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.
V Praze dne 2. prosince 2015

Anna Pašuthová v. r.
Vyšší soudní úřednice
Za správnost vyhotovení: Alena Bočková