HOBOJ   FAGOT

28. listopadu 2020     9:00 – 21:00

ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 – Břevnov

 

 

Podmínky soutěže: 

 

POZOR! Bude-li akce z důvodu vládních epidemiologických nařízení zrušena, startovné vyplatíme v celé výši zpět.

 

Soutěžící a rozřazení do kategorií

Do soutěže se mohou přihlásit studenti všech věkových kategorií (ZUŠ – VŠ studium, soutěžící musí být student). Počet soutěžících není nijak omezen.

Soutěž je rozdělená do pěti kategorií v každém oboru:

1. kategorie: hráč na hoboj/fagot do 12 let včetně (ZUŠ, nižší ročníky hudebních gymnázií)

2. kategorie: hráč na hoboj/fagot od 13 do 15 let včetně (ZUŠ, nižší ročníky hudebních gymnázií)

3. kategorie: hráč na hoboj/fagot od 1. do 3. ročníku konzervatoře (u jiných typů škol srovnatelné ročníky)

4. kategorie: hráč na hoboj/fagot od 4. do 6. ročníku konzervatoře (u jiných typů škol srovnatelné ročníky)

5. kategorie: student umělecké VŠ

Soutěžící nižší kategorie smí soutěžit v kategorii vyšší, obráceně však nikoli. 

Pořadí soutěžících a jejich jednotlivých soutěžních výkonů se stanoví na základě losování, které se uskuteční týden před konáním soutěže. Losovat bude předseda poroty před ostatními porotci na zasedání rady ČSDN.

 

Přihlášky a soutěžní poplatek

Do soutěže je možné se přihlásit do 15. října 2020 prostřednictvím elektronické přihlášky na webu ČSDN.

Soutěžní poplatek činí 500Kč/soutěžící pro 1. a 2. kategorii; 800Kč/soutěžící pro 3., 4., a 5. kategorii.

Účastnický poplatek je splatný do 31. října na účet ČSDN u FIO banky: 2200965607/2010 (variabilní symbol je RČ) a je nevratný. 

Organizátor neplatí cestovné, ubytování, ani žádné jiné další výlohy soutěžícím, korepetitorům či doprovodu. Organizátor nezajišťuje stravu.

Soutěž je veřejnosti přístupná.

 

Porota

Soutěžní výkony budou posuzovat dvě samostatné pětičlenné poroty pro hoboj a pro fagot. 

Předsedové i členové porot jsou nezávislí výkonní umělci nebo pedagogové, které jmenuje organizační výbor ČSDN. 

V každé porotě bude stanoven tajemník. Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.

Soutěž je zaměřena na posouzení uměleckých výkonů, celkového dojmu ze hry, osobního interpretačního vkladu soutěžícího, uvolněného a svobodného projevu na pódiu, radosti (hravosti) z interpretované hudby. 

Hodnocení soutěžních vystoupení je dáno stupnicí 1 – 25 bodů, celkový součet bodů bude vydělen počtem porotců a průměr bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bodování je tajné, hlasovací lístky budou bezprostředně po skončení soutěže/kategorie odevzdány tajemníkovi, který body spočítá a vyhotoví zápis. Pokud se bodové hodnocení soutěžícího jednotlivých porotců bude lišit o více než 5 bodů, uvědomí tajemník předsedu poroty. 

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat večer po skončení soutěže, případně v průběhu soutěžního dne.

 

Porota hoboj: 

Dušan Foltýn – předseda poroty

Jana Brožková

Jan Hoďánek

Kamila Moťková

Pavel Tylšar

 

Porota fagot:

Josef Makarovič – předseda poroty

Lukáš Kořínek

Ondřej Roskovec

Tomáš Františ

Matouš Křiváček

 

Soutěžní repertoár

Soutěžící si připraví vždy jednu skladbu povinnou a jednu skladbu dle svého výběru (první kategorie dvě skladby volitelné). Povinné skladby jsou skladby českých autorů. Soutěžní repertoár, který soutěžící uvede v přihlášce, nelze později měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru mohou být důvodem k diskvalifiakci.

 

      Soutěžní repertoár HOBOJ:

1. kategorie: libovolná skladba dle vlastního výběru soutěžícího

2. kategorie: V. Kalabis – Dudácká suita (dvě části podle vlastního výběru)

3. kategorie: J. A. Koželuh – Koncert F dur: 1. věta Allegro, 2. Adagio 

4. kategorie: K. Reiner – Tři kusy pro hoboj a klavír

5. kategorie: P. Trojan – Sonáta pro hoboj a klavír

 

      Soutěžní repertoár FAGOT:

1. kategorie: libovolná skladba dle vlastního výběru soutěžícího

2. kategorie: P. Zapletal – Epizody pro fagot a klavír (dvě části podle vlastního výběru)

3. kategorie: L. Milde – Koncert f moll: 1. Allegro noc energica, 2. Andante

4. kategorie: J. A. Koželuh – Koncert C dur: 1. Allegro (s kadencí)

5. kategorie: Z. Šesták – Pět virtuózních invencí pro fagot: Invence č. 3 a 5

 

Doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru podle kategorií: 1. kat.: 3 – 7 min., 2. kat.: 5 – 10min., 3. kat.: 7 – 15 min., 4. kat.: 10 – 15 min., 5. kat.: 12 – 20 min.

Definitivní minutáž soutěžního výkonu určí nejpozději v den soutěže porota/organizátor vzhledem k počtu soutěžících v každé kategorii. Soutěžní program může být zkrácen i pod hranici minimální doporučené délky výkonu. 

Hra z paměti není podmínkou.

Organizátor není povinnen zajistit klavírní doprovod.

 

Ceny

Pouzdra na nástroje, hobojové a fagotové strojky, noty, CD, vstupenky na koncerty, nářadí pro výrobu strojků a jiné věcné ceny, poukaz na slevu na kurzovném na Českou dvouplátkovou akademii 2021.  

 

 

2020_soutez_plakat02 menší